2e bestuursrapportage 2019

Voortgang investeringen 2019

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2019. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2019 - 2022 ( jaarschijf 2019 ) en in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2019.

Investeringen met activering

Begroot 2019 incl. wijz.

Uitgaven tot 1-9

Toerek uren

Restant

Dekking

1. ICT vervangingen

440.000

114.550

325.450

activeren

2. Vervanging financieel softwarepakket

0

0

0

activeren

3. Bossingelschaar buitengebied

0

0

0

activeren

4. John Deere Nieuwleusen

38.500

0

1.925

36.575

activeren

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69

66.000

0

6.000

60.000

activeren

6. Renault master wijkteam buitengebied

0

0

0

activeren

7. GVVP 2019

160.000

0

22.500

137.500

activeren

8. Uitbreiding de Polhaar

50.000

0

5.000

45.000

activeren

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen

42.000

0

4.200

37.800

activeren

10. Strategische aankopen

670.000

0

670.000

grex

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1

700.000

314.016

35.000

350.984

grex

12. Centrumplan Dalfsen

490.000

268.032

221.968

grex

13. Omgevingsdienst IJsselland (vh RUD)

0

0

0

activeren

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen

820.000

654

20.000

799.346

activeren/subsidie

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan

820.000

193.506

20.000

606.494

activeren/sub/voorz

16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte

25.000

0

25.000

activeren

17. Revisie fiets- en wandelnetwerken

85.000

0

85.000

activeren

18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II

75.000

0

75.000

grex

Subtotaal

4.481.500

890.758

114.625

3.476.117

1. ICT vervangingen
Het besluit is genomen om te gaan samenwerken met ONS in Zwolle. Dit betekent dat ONS de investering gaat doen voor de aankoop van de nieuwe servers e.d. incl. de inrichting van het nieuwe systeem voor Dalfsen. Vanaf 1-1-2020 neemt de gemeente Dalfsen deel aan de gemeenschappelijke regeling van ONS en zullen toekomstige investeringen in rekening worden gebracht via een maandelijks te betalen bijdrage.
De investering verloopt volgens planning.

2. Vervanging financieel softwarepakket
De vervanging van het financieel systeem ligt op schema. Het gevraagde investeringsbudget is omgezet naar een jaarlijks budget voor gebruik (licenties). Dit in verband met het feit dat het nieuwe pakket niet gekocht zal worden, maar in de vorm van een gebruiksrecht wordt afgenomen. Uit de lopende marktverkenning kan blijken dat we nog een bedrag voor eenmalige uitgaven nodig hebben. Getracht zal worden deze kosten op te vangen uit het feit dat de vervanging van het financieel pakket met één jaar is uitgesteld (vrijval in 2020) of omzetting van een deel van het jaarlijkse budget met een nieuw (beperkt) investeringsbudget (dus gedeeltelijk terugdraaien van de actie die in het 1e halfjaar 2019 heeft plaatsgevonden). Uitgangspunt is dit dan budgettair neutraal op te vangen.

3. Bossingelschaar buitengebied
Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van de bossingelschaar met 5 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet ad. € 25.000 is afgeraamd en de vrijval van de afschrijvingslasten zijn meegenomen in de perspectiefnota. Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2024.

4. John Deere Nieuwleusen
Een eerste marktverkenning heeft nog niet tot positief resultaat geleid om een vervangend tractiemiddel binnen het beschikbaar gestelde budget te vinden. Mogelijk vindt de vervanging daardoor in 2020 plaats.

5. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-69
Offerteaanvraag is ontvangen en opdracht is voor € 50.000 verstrekt. Levering vindt naar verwachting eind november plaats.

6. Renault master wijkteam buitengebied
Bij de 1e bestuursrapportage is de vervanging van dit voertuig met 4 jaar uitgesteld. Het betreffende krediet is afgeraamd  Bij de investeringsplanning zal deze opnieuw worden opgevoerd voor de jaarschijf 2023.

7. GVVP 2019
Maatregelen voor de aanpak van in het GVVP genoemde thema's en knelpunten zijn in voorbereiding of uitvoering. Tot nu toe is budget van GVVP 2018 gebruikt. Vanaf nu zetten we de middelen van GVVP 2019 in, onder andere voor inhuur van verkeersadvies en -ontwerp en de uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen. In 2019 bieden we uitvoeringsplannen voor GVVP en Fiets voor 2019 - 2021 aan uw raad aan. Het budget GVVP 2019 wordt deels in 2019 en deels in 2020 ingezet.  

8. Uitbreiding de Polhaar
Betreft uitbreiding 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket, waarbij uitbetaling plaatsvindt op basis van de nog door het schoolbestuur te overleggen rekeningen. De uitgaven komen uit op € 36.000, waardoor er een bedrag van € 9.000 afgeraamd kan worden. De lagere afschrijvingslasten worden t.z.t. verwerkt in de begroting / perspectiefnota.

Voorstel :
Krediet af te ramen met € 9.000 en lagere afschrijvingslasten t.z.t. verwerken in begroting / perspectiefnota.

9. Rioolspuit wijkteam Nieuwleusen
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

10. Strategische aankopen
Het budget is bestemd voor strategische aankopen. Er is € 1 mln beschikbaar gesteld.
Er is inmiddels 1 strategische aankoop afgerond ter grootte van € 250.000 en 1 aankoop van € 80.000 wordt binnenkort afgerond, beide voor Centrumplan Dalfsen. In totaal is € 330.000 afgeraamd van het budget voor Strategische aankopen ten gunste van het budget voor Centrumplan Dalfsen waar ook de kosten verantwoord worden.

11. Kanaalplan Lemelerveld fase 1
De gemeenteraad heeft in december 2018 het stedenbouwkundig plan voor de 1e fase van het Kanaalpark vastgesteld en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Planning voor vaststelling van het bestemmingsplan is september 2019, waarna de bouwactiviteiten een aanvang kunnen nemen. Er zijn geen zienswijzen ingediend en uitvoering kan na vaststelling starten. Als de ontwikkelaar klaar is met de woningen in het plan, legt de gemeente de nieuwe straat aan en het fietspad op de plek van de huidige Industriestraat. Planning sloop herfst 2019 en start bouw januari 2020.

12. Centrumplan Dalfsen
Projectplan (plan van aanpak/ uitvoeringsplan) is vastgesteld in het college en informerend besproken in de raadscommissie. Conform dit plan en de daarin opgenomen planning heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een verkeerskundig en een stedenbouwkundig bureau. Deze werkt de Centrumvisie uit in een concreet Omgevingsplan voor het centrum (Centrumplan Dalfsen). Dit plan wordt in februari 2020 opiniërend voorgelegd aan de raad.

13. Overgang RUD
De Omgevingsdienst IJsselland maakt gebruik van een VTH-applicatie voor milieutaken. Deze applicatie kan ook voor gemeentelijke taken (bouwen, APV) worden gebruikt, ter vervanging van het huidige systeem SquitXO. Wij hebben besloten om dit systeem, gelet op onzekerheden, voorlopig nog niet af te nemen voor onze eigen taken. Het gereserveerde bedrag van € 27.500 voor mogelijke benodigde koppelingen naar interne informatiesystemen is bij de Perspectiefnota 2020-2023 doorgeschoven naar 2021.

14. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
Uw raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste fase van de snelfietsroute Zwolle - Dalfsen. De planning is om in 2019 de maatregelen aan de route uit te voeren. Enkele maatregelen, zoals de uitvoering van het communicatieplan, fietsstimuleringsacties en aanpassingen aan de fietsopstelplaats, zullen deels in 2019 en deels later uitgevoerd worden.

15. Verkeersmaatregelen Beatrixlaan
Uw raad heeft in april 2019 krediet beschikbaar gesteld voor (verkeersveiligheids-)maatregelen aan (een deel van) de Prinses Beatrixlaan en Koningin Julianalaan. De realisatie van de verkeersmaatregelen zijn in uitvoering. De eerste fase (fietsstraat Koningin Julianalaan en het fietspad tussen de sportvelden) is voor de zomer uitgevoerd. Later dit jaar volgen de maatregelen aan de Prinses Beatrixlaan (tussen Bosmansweg en schoolzone). Bestedingen van het budget verlopen volgens plan en worden grotendeels op 2019 geboekt.

16. Aanpassing kamers bestuursgedeelte
Betreft vervanging/aanpassingen in verband met levensduur en functionaliteit.
Is nog in onderzoek, offertes zijn nog onderweg. Uitgangspunt van sober en doelmatig blijven we hanteren.

17. Revisie fiets- en wandelnetwerk
Partijen die de revisie gaan verzorgen zijn momenteel bezig daarvoor de voorbereidingen te treffen. Doel is te komen tot een overeenkomst tussen Vechtdal Marketing en de gemeente. De feitelijke uitvoering verwachten we in 2020.

18. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
Er is gestart met de voorbereidingen. Dit betreft voorbereidende werkzaamheden voor de verwerving (taxaties e.d.) en er zijn kosten gemaakt voor onderzoeken, zoals een archeologisch onderzoek en een bodemonderzoek. Naast onderzoekskosten worden er in 2019 en 2020 ook kosten verwacht voor stedenbouwkundig advies.

ga terug