2e bestuursrapportage 2019

Investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande
jaren conform de jaarrekening 2018. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste
acht maanden van dit jaar.

Investering

Begroot

Uitgaven tot 1-9-19

Toerek uren

Restant

Dekking

1. Aansluiting N348 Lemelerveld

2.421.000

861.842

44.842

1.514.316

45% prov, 55% vz

2. Herinrichting Stationsstraat

470.000

36.150

15.000

418.850

50% prov, 50% vz

3. Herontwikkeling Kroonplein

2.262.000

2.249.236

0

12.764

prov.subsidie

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)

136.000

97.950

0

38.050

activeren

5. Verbouw werf Dalfsen

1.200.000

1.192.086

0

7.914

activeren

6. Ford transit connect 3-VHB-99

46.500

3.000

0

43.500

activeren

7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55

56.000

6.000

0

50.000

activeren

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70

55.000

6.000

0

49.000

activeren

9. GVVP 2018

260.000

181.488

8.000

70.512

activeren/prov.subs

10. Vernieuwing Jagtlusterallee

1.718.000

1.113.280

30.000

574.720

activeren/prov.subs

11. Fietspad Oude Oever

244.000

219.557

0

24.443

activeren/prov.subs

12a. Buitenruimte de Spil (totaal 2,6 miljoen)

1.985.000

1.860.280

0

124.720

activeren

12b. Buitenruimte de Spil

440.000

314.911

35.000

90.089

reserve

12c. Buitenruimte de Spil

175.000

0

0

175.000

voorziening

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen

154.750

44.500

0

110.250

bijdrage provincie

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket

25.000

25.400

0

-400

activeren

15. Suite 4 Sociale Regie

55.000

60.526

0

-5.526

activeren

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront

80.000

76.114

4.000

-114

activeren,50% prov

17. Informatievoorziening Vechterweerd

50.000

2.500

2.500

45.000

activeren,50% prov

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid

150.000

38.422

0

111.578

grex

19. Voorbereidingskrediet woninbouwlocatie huidige Agnietencollege

100.000

91.989

0

8.011

grex

Totaal

12.083.250

8.481.231

139.342

3.462.677

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft grotendeels (maximaal 1,5 miljoen) het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. In 2019 worden nog wat kleine aanpassingen uitgevoerd. Het project wordt in 2019 met de provincie afgerekend.

2. Herinrichting Stationsstraat Lemelerveld
De planvorming voor de Stationsstraat hebben wij opgestart, daarbij hebben wij verschillende bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De straat wordt heringericht, daarbij wordt de riolering vervangen, het parkeren gestructureerd, de biodiversiteit verbeterd en het regenwater afgekoppeld. Uitvoering staat gepland voor begin 2020.

3. Herontwikkeling Kroonplein
In 2019 willen we de restant middelen vanuit voorgaande jaren (nog beschikbaar € 12.764) inzetten voor het verbeterplan Kroonplein. Voor dit verbeterplan Kroonplein wordt in het najaar een afzonderlijk voorstel opgesteld.

4. Personeels- en salarisadministratie (PSA)
Voor de migratie van de PSA is voor 2019 afgerond een bedrag van € 40.000 beschikbaar.
De verwachting is dat het budget volledig wordt besteed. Na de feitelijke overgangsdatum,1 juni 2019, zijn er door zowel Raet als SSC ONS nog diverse werkzaamheden uitgevoerd die nog niet zijn gefactureerd ten tijde van het samenstellen van deze rapportage.

5. Verbouw werf Dalfsen
De verbouwde werf is geopend op zaterdag 22 september 2018 met aansluitend een geslaagde open dag. De investering wordt aan het einde van 2019 afgesloten omdat nog betalingen moeten worden gedaan vanwege garantietermijnen. De werkzaamheden zijn dan binnen het beschikbaar gestelde krediet van € 1,2 miljoen afgerond.

6. Ford Transit connect 3-VHB-99
In de 1e bestuursrapportage was al aangegeven dat de investering kon worden uitgesteld naar jaarschijf 2020. De verhoging van het krediet ad. € 16.500 en de afschrijvingslasten zijn inmiddels verwerkt in de perspectiefnota.  

7. Mitsubishi Fuso 6-VHP-55
De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt en gegund voor € 48.736. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

8. Mitsubishi Fuso 6-VHZ-70
De meervoudige aanbesteding is afgerond, de opdracht voor levering vervangend voertuig is verstrekt en gegund voor € 49.464. Levering heeft eind augustus plaatsgevonden.

9. GVVP 2018
Het krediet is in 2018 en 2019 ingezet voor met name projecten uit het uitvoeringsprogramma GVVP 2016-2018. Voorbeelden zijn de herinrichting van de schoolomgeving aan de Pr. Beatrixlaan, het opstellen van de integrale fietsvisie en nota parkeernormen en de inhuur voor verkeersontwerp en -advies. Er is provinciale subsidie ontvangen voor diverse (kleinschalige) verkeersveiligheidsprojecten en in verband daarmee is het budget (per saldo budgetneutraal) verhoogd met € 100.000. Er resteert na verrekening van de uitgaven en inkomsten (circa € 110.000 subsidie) een budget van circa € 70.000. De kosten die nog zijn voorzien voor 2019 kunnen geboekt worden op GVVP 2019. Het GVVP-budget voor 2018 kan bij de jaarrekening 2019 met een overschot worden afgesloten.

10. Vernieuwing Jagtlusterallee
Het civieltechnische deel hebben wij begin 2019 uitgevoerd. In een aparte memo hebben wij u geïnformeerd over de voortgang en de gedeeltelijke uitvoering in beton. Aan het eind van 2019 voeren wij het groenplan uit.

11. Fietspad Oude Oever
Het fietspad is gerealiseerd binnen budget. De Oude Oever is onderdeel van het Ruimte voor de Vecht project 'Tien Torenplan, toren De Stokte'. In dit kader wordt de functie van de uitkijktoren versterkt met een natuurlijke speel aanleiding en een wijzerplaat bovenop de toren. Deze worden in 2019 uitgevoerd. Budget voor dit onderdeel is € 50.000, waarvan € 25.000 bestaat uit provinciale subsidie. Het project kan binnen dit budget gerealiseerd worden.

12. Buitenruimte De Spil
De realisatie van de buitenruimte in het middengebied van Nieuwleusen is in de afrondende fase. De buitenruimte van de WOC campus Nieuwleusen is afgelopen juni feestelijk geopend. De verwachting is dat de beschikbaar gestelde kredieten in 2019 / 2020 worden besteed. Bestedingen van het budget verlopen volgens plan.
Onlangs hebben we de beschikking van de subsidie ontvangen voor de verbetering van de waterhuishouding De Spil en buitenruimte. Deze subsidie hebben we ontvangen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en bedraagt € 100.000.Voorgesteld wordt de subsidiebaat van € 100.000 bij te ramen op dit krediet.
Het structureel voordelig effect hiervan is € 4.000 op de afschrijvingslasten vanaf 2021. Dit wordt  t.z.t. in de begroting / perspectiefnota 2021-2024 meegenomen.

Voorstel:
Bijdrage Waterschap ad. € 100.000 bij te ramen en de lagere afschrijvingslasten t.z.t. verwerken in de begroting / perspectiefnota.

13. Vitalisering industrieterrein Dalfsen
De vitalisering industrieterrein Dalfsen is nog niet afgerond. De aanwending van dit budget is afhankelijk van het verdere proces om te komen tot de bedrijveninvesteringszone Rondweg te Dalfsen. De daarvoor beschikbaar gestelde provinciale subsidie is verlengd tot uiterlijk juli 2020.Tot het moment dat er een ondernemersfonds komt voor collectief cameratoezicht zullen deze middelen gereserveerd moeten blijven en daarna aangewend worden.

14. Voorbereiding vervanging financieel pakket
De vervanging van het financieel pakket ligt op planning. Na het opstellen van een projectverkenning voor de zomer van 2019, is in augustus het projectplan door het DT vastgesteld. In het 3e kwartaal is een marktverkenning gehouden waarop door diverse leveranciers is gereageerd. Mede op basis daarvan wordt in het najaar een Europese aanbesteding uitgeschreven.

15. Suite 4 Sociale Regie
De investering is afgerond. De testomgeving is opgeleverd. In verband met de ICT freeze gaat de productieomgeving in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik. Bij de jaarrekening kan het krediet worden afgesloten met een overschrijding van € 5.500.

16. Aanmeervoorziening Promenade Waterfront
In 2019 zijn aanmeervoorzieningen aangelegd langs de promenade in Dalfsen. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, aanmeervoorziening Waterfront'. De uitvoeringskosten kwamen overeen met het begrote bedrag , inclusief de subsidie Ruimte voor de Vecht. Het krediet kan afgerond worden bij de jaarrekening.

17. Informatievoorziening Vechterweerd
In 2019 is een informatievoorziening gerealiseerd in het gebied Vechterweerd. Dit binnen het project 'Tien Torenplan Ruimte voor de Vecht, noaberschap Vechterweerd'. Aansluitend hieraan en onderdeel hiervan is 'Vechterweerd verhalen verbeeld'. Uitvoering kan plaatsvinden binnen het budget en de subsidie Ruimte voor de Vecht zonder onder-of overschrijding.

18. Voorbereidingskrediet 't Febriek Zuid
In juni 2019 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Lemelerveldse bedrijventerrein conform planning vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is. Start uitvoering in oktober.

19. Voorbereidingskrediet woningbouwlocatie huidige Agnietencollege
Het stedenbouwkundig plan voor de bouw van 12 woningen is door de gemeenteraad inmiddels vastgesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan.
Volgens planning wordt het bestemmingsplan in november 2019 vastgesteld. Dan wordt ook het schoolgebouw gesloopt. Daarna, begin 2020, wordt het gebied bouwrijp gemaakt en vindt kaveluitgifte plaats.

ga terug