2e bestuursrapportage 2019

Technische aanpassingen

In dit hoofdstuk treft u, per programma, de mutaties aan die per saldo budgetneutraal zijn voor de bestuursrapportage en die administratief en/of technisch van aard zijn.
Het betreft veelal budgetten die in de (primitieve) begroting niet in het juiste programma en/of onder het juiste beleidsveld en/of taakveld zijn geraamd.
Middels deze mutaties komen ze in het juiste programma / beleidsveld  / taakveld terecht.
Per saldo hebben deze mutaties geen effect op de uitkomst van de bestuursrapportage.

Daarnaast zijn in dit hoofdstuk diverse budgetneutrale mutaties m.b.t. de salarisgerelateerde budgetten in de begroting opgenomen. Ze hebben o.a. betrekking op vervanging in verband met ziekte, vacatures en invulling daarvan.

De mutaties worden hieronder nader toegelicht en zijn ook, in een aparte tabel, opgenomen in het hoofdstuk Financiële Samenvatting.

1. Re- integratie                        Budgetneutraal
Voor de uitvoering van de Participatiewet stond voor 2019 nog een bedrag van € 298.000 begroot voor scholings- en activiteitenbudget. Een deel hiervan wordt specifiek aangewend voor de salariskosten van (vast) personeel dat zich bezighoudt met de re-integratie van uitkeringsgerechtigden Participatiewet. Via deze technische aanpassingen wordt dit bedrag (€ 100.000) alsnog verwerkt op het juiste grootboeknummer en kostencategorie.
Deze aanpassing is voor de begrotingen 2020 en verder al verwerkt, maar moet in deze 2e bestuursrapportage alleen nog voor 2019 worden aangepast.

2. BOA Registratiesysteem                         Budgetneutraal
Voor de strafrechtelijke afhandeling van BOA-taken in de openbare ruimte is een nieuwe applicatie nodig. De huidige werkwijze is omslachtig (niet digitaal) en voldoet niet aan de privacyregels (gegevensverwerking onder de Wet politiegegevens). Het "BOA-registratiesysteem" voorziet in een oplossing hiervoor middels een webbased applicatie.
Budgettaire dekking is beschikbaar in Programma 8. Omdat de toepassing qua taakveld valt onder Programma 2 moet het benodigde budget worden overgeheveld (incidenteel en structureel).
Het gaat in 2019 eenmalig om € 2.600 en in 2020 en verder structureel om € 2.600.

3. Afschrijvingslasten                        Budgetneutraal
In programma 1, beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten hebben wij aangegeven dat er sprake is van een onderuitputting van afschrijvingslasten. Een voordeel van € 35.000. Dit bedrag gaat over diverse programma's heen en kan als volgt worden toebedeeld.

Progr

Grootboek

Omschrijving

Mutatie

1

8040500

Investering PSA 

23.000

1

8040930

Investering Suite 4 Sociale regie 

9.000

1

8080000

Stelpost onderuitputting

-100.000

3

8210000

Verharde wegen

90.000

3

8570011

Verbouw gemeentewerf

47.000

3

8019003

Mutatie progr 3 Verbouw Werf

-47.000

3

8570014

Tractie diversen

13.000

5

8520045

Kulturhus De Spil

-93.000

5

8019005

Mutatie progr 5 mbt De Spil

93.000

Totaal voordeel (zie programma 1)

35.000

1

8080000

Bijstelling programma in prog 1

-35.000

Per saldo

0

(min bedrag is nadeel)

4. Salarissen (begr wijz nr 204)                     Budgetneutraal
In de commissie Planning & Control van januari 2019 heeft u ingestemd met de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting. Dit betekent, dat mutaties in de salarissen over de programma's heen door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd mogen worden, zolang deze budgetneutraal zijn.
Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.
In de 1e bestuursrapportage 2019 heeft u de begrotingswijzigingen 201 t/m 203a vastgesteld.
In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 204 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.

Progr

Beleidsvelden

Lasten 

Baten

Saldo

1

1.1 Algemene baten en lasten

-2.073

-2.073

1

1.5 Burgerzaken

5.988

5.988

1

1.6 Overhead

55.909

55.909

2

2.1 Openbare Orde en Veiligheid

-38.559

-38.559

3

3.1 Openbaar groen

15.787

15.787

3

3.2 Verkeer en vervoer

11.512

11.512

5

5.3 Onderwijs

-2.870

-2.870

6

6.1 Inkomen

-11.369

-11.369

7

7.1 Jeugdzorg

6.733

6.733

7

7.2 Lokale toegang

42.697

42.697

7

7.3 Participatie

2.433

2.433

7

7.6 Wmo

-66.980

-66.980

8

8.3 Klimaat en duurzaamheid

28.594

28.594

9

9.3 Ruimtelijke ordening

-56.802

-56.802

9

9.4 Wonen en bouwen

9.000

9.000

TOTAAL

0

0

0

(min bedrag is nadeel, hogere last)

5. Opbrengst grondverkopen                  Budgetneutraal
De opbrengsten grondverkopen groen zijn niet op het juiste grootboeknummer geraamd. Met deze technische aanpassing komt de raming van deze opbrengsten op het juiste grootboeknummer.

6. Vergunninghouders                     Budgetneutraal
In 2019 hebben wij via de meicirculaire een bedrag van € 85.000 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Dit budget was per abuis geraamd in programma 7 en wordt overgeheveld naar programma 6 (zie ook de toelichting in programma 6.2.1).